قیمت آجر

نوع مصالح درجه/نوع برند مصالح قیمت(به ریال)
آجــــــر فشــاری شمس آباد 650000
خاتون آباد 670000
شال قزوین 600000
بهمنی - ده سوراخ تهــران 1100000
اصفهــان 1000000


بنر ویژه صفحه نرخ زنده بنر ویژه صفحه نرخ زنده
بنر ویژه صفحه نرخ زنده بنر ویژه صفحه نرخ زنده