تعداد کل دستور آشپزی
52766 دستور در سایت بورس کالا
جديدترين ها
پربازديدترين


دوای آرد و روغن شیراز <- <- منوی اصلی
دوای آرد و روغن شیراز
 دوای آرد و روغن شیراز

اين خوراک  بيشتر برای عروس و دامادها و زن های زائو تهيه می شود.
مواد لازم:
آرد، روغن، شکر و خرده نبات و داروی چهل گياه که عبارت بود از ( زردچوبه، زنجبيل، دارچين، خسرودار، گل جوز، فلفل سياه، گل خرفه، قرص کمر، فوفل، اگر ترکی، بهمن پيچ، دهان باز، دهان بسته، سياهدانه، زيره سبز، زيره کرمانی، گل خزر، دار فلفل، هل، ميخک، ريوند چينی، چشم خروس)
اين دارو  را به صورت آماده از عطاری های خريداری می کردند .

طرز تهيه:
دارو را با آرد و روغن تفت داده، با روغن می پختند و شکر و مقداری خرده نبات روی آن ريخته، به مدت کمی روی چراغ به هم می زدند تا کليه مواد به خوبی با هم مخلوط شده به صورت حلو ا مانندی در می آمد، سپس از ان به درون ظرف های کوچک تر ريخته پس از سرد شدن مصرف می کنند.


 
دوا آرد روغن - دوای گرم - طرزتهیه دوای اردوروغن - دواگرم - طزدرستکردندوایگرم - درستکردندوایگرم - حلوای اویشن - دوای آرد و روغن - مواد دوای گرم؟ - مواد لازم برای تهیه دوای گرم برای زنان - طرز تهیه دواب گرم - طرزحلوابادواگرم - دوای‏ ‏گرم - خواص حلوا آرد روغن شیرازی - مواد لازم دوای آرد و روغن - دوای اردوروغن - خواص داروگرم - دوای گرم شیرازی - طرز تهیه حلوای دوا گرم برای زن - طرز تهیه حلوا با قرص کمر - خواص غذای آردوروغن شیرازی - حلوای چهل گیاه - حلوا چهل گیاه - طرز تهیه دوای گرم شیرازی - طرز تهیه آرد روغن شیرازی - داوی گرم - طرز پخت دوای آرد و روغن - خواص دواي ارد و روغن - طرز تهیه حلوای دوا گرم - طرزتهیه حلوا ی دواگرم - خواص دوای گرم - درست کردن دوای گرم - حلوای قرص کمر - طرزتهیه حلوا با دوا گرم شیرازی - مواد دوای گرم - طرزتهيه دواي ترك - طرزتهيه دواي ترك - اردوروغن - حلوای چهل گیاه کرمان - طرز تهیه دوای آرد روغن - دوای آردوروغن - خواص دوای گرم - طرزدرست کردن حلوای کمر - طرز درست کردن حلوابادوای گرم - طرزتهیه دوای اردوروغنی - حلوای آرد و روغن شیرازی - حلوای دوا گرم - دوا گرم - طرز تهیه دوای گرم - طرز تهیه دواگرم - حلوای دوای ارد وروغن شیرازیها - حلوای دوای آرد و روغن شیرازی - طرز تهیه دارو با قرص کمر - داروی آرد و روغن - حلوای دوای گرم - دواگرم - دوای آردوروغن با چهل گیاه(شیرازی) - سوپ برای زن زایو - طرز تهبه دوای گرم - درست کردن دوا گرم - داروی ارد وروغن - طرزتهیه دوای گرم - حلوای زن زایو - خاصیت دواگرم - طرزتهیه حاوابادوای گرم - خواص حلوای دوای گرم - داروی گیاهی اب روغنو - مواد لازم برای حلوای دوای گرم - طرز تهيه آرد روغن بعد از عروسي - حلوای گرم - طرزتهیه دوای آرد و روغن - دستور دوای گرم - خواص دوای آرد و روغن - حلوای آویشن - تهیه دوای گرم عروسی - طرز تهیه دوای آرد و روغن - دوای گرم - روش درست کردن دوای گرم - مواد لازم برای دوای گرم - دوای گرم برتی عروس - دواگرم مخصوص زن زائو - تهیه اردوروغن مخصوص عروس - حلوای دواگرم - طرز تهیه ارد روغن - طرز پختن حلوای دوای گرم - حلوای زایو - طرز پخت حلوای دوا گرم - ارد روغن - دستور حلوای دوای گرم - خاصیت دوا گرم - تهیه دوای گرم - خاصیت دوای آردروغن - حلوا دوا گرم - طرز تهیه حلوای دوا گرم شیرازی - طریقه درست کردن حلوای دوا گرم - طرز تهیه حلوای دوای گرم - طرز تهیه سوپ مخصوص زن زاعو - http://www.boorsekala.com/cook/p/123/5518/ دوای آرد و روغن شیراز/ - طرزِپختنِ حلوای چهل گیاه - دوای گرم عروس - خواص دوا گرم - طرز تهیه ی دوای گرم برای عروس - طرز تهیه ی دوای گرم - طرز تهیه دوای ارد روغن - تهیه/حلوای/اویشن - درست کردن دوا گرم محلی - خاصیت دوای گرم - طرز تهیه دوای ارد وروغن - طرز تهیه آرد روغن - دوای گرم در حلوا - طرز تهیه دوایر گرم - دوای آرد روغن شیرازی - کاچی و دارویچهل گیاه - آرد روعن - حلوا آردودواگرم - طرز تهیه دوای آرد روغن شیرازی - دستورپخت حلوای فوفل - حلوای 123 - حلوای دوی گرم - طرز تهیه حلوای فوفل - حلوای فوفل ودارچین - طرز تهیه دوای آرد و روغنی - طرزپخت حلوای دوای گرم - طرزتهیه دوا گرم - دوا عطاری برا حلوا - دوا اردوروغنی - طرز درست کردن حلوای چهل گیاه - خواص دواي گرم - حلوای دواگرم شیرازی - شیراز دوای گرم - حلوا دوا گرم شیرازی - طرز تهیه دوا گرم - طرز درست کردن حلوای دواگرم - طریقه حلوا درست کردن با قرص کمر - طرز درست کردن حلوای دوا گرم - حلوا دواباارد - دوای ارد ورپغن - حلوای آرد وروغن - طرز تهیه حلوا اویشن - حلوا اویشن - حلوای اردوروغن باداروی گرم - طرز پخت دوای گرم شیرازی - اب روغنو کرمان - دوای‌گرم - دواى گرم عروس - طرزتهیه ی دوای گرم - حلوای اردوروغن باداروی گرم شیرازی - خواص دوای اردوروغن - حلوای اردوروغن باداروی گرم که براعروس درست میکنن - نحوه درست کردن دوای گرم - حلوای اردوروغن - ارد وروغن - طرزتهیه حلوای چهل گیاه - تهیه دوای گرم شیرازی - ارد و روغن - طریقه درست کردن دوای گرم - حلوای گرم شیرازی - حلوای چهل کیاه - دوا برای زن زایو - اردوروغنی - طرز تهیه حلوای دوا گرم - رسم دوای آرد روغن زنان زائو در شیراز - طرز تهیه حلوای اویشن - طرزتهیهحلوای دوای گرم - طرز تهیه دوای آرد روغن شیراز - دواي گرم - آموزش حلوابادارودوای گرم - دوای گرم زن زوو - تهیه حلوا دواگرم - طرز تهیه دوای گرم - طرز پخت دوای آرد روغنی شیرازی - پخت آردروغنی - طرز درس کردن دوای گرم - حلوای کمر - حلوای زائو - مواد دوای آرد وروغن شیرازی - خواص دوای آردوروغن - طرز تهیه حلوا آویشن شیرازی - طرزدرست کردن دوای آردو روغن - طرز تهیه دوا گرم با قرص کمر - نحوه پختن حلوای دوای گرم - دوا زن زاعو - تهیه ارد روغنی زن زاعو - طرز تهیه حلوا با داروی چهل گیاه - طرز درس کردن دوا گرم - طرزتهیه دوای آرد روغنی برای عروس ودامادا - دوا ارد وروغن وشکر - خواص دوای ارد و روغن - طرىقه ددست کردن دواى گرم - خاصیت چهل گیاه شیرازی برای زنان - حلوای فوفل - طرزتهیه حلوای چهل گیاه یادوای گرم - طرز درست كردن دواي گرم - کاچی چهل گیاه شیرازی - دوای آرد و روغن برای زن زایمان کرده - حلوا اردو روعن - دوای زائو در شیراز - دوای.گرم - دستور درست کردن دوا گرم عروسو داماد در شیراز - طرزتهیه حلوای فوفل - دوای اردوروغن عطاری - تهیه دوا روغنی - دوای گرم زن زائو - طرز تهیه دوای زایمان - طرزتهیه حلوافوفلی - درست کردن دوای گرم برای زنان زائو - دواگرمی - طرز تهیه حلوای دوای گرم - آرد و روغنی برای کمر - نحوه پختن داروگرم عروس - دوای آرد و روغن شیرازی - طرز پخت دوا گرم - دواى گرم - طرز تهیه آرد روغنی و دوا گرمی - مواد دوا گرم - درست کردن دوا گرم شیرازی - طرز تهیه دوای ارد و روغن - روش پخت کاچی با دوای مخصوص - طریقه درست کردن آردوروغنی - طرز تهیه دوای اردو روغن - طرز تهیه دواگرم - طریقه درست کردن دوای گرم - طریقه درست کردن دوای گرم شیرازی - طرز تهیه حلوای چهل گیاه - خواص دوای.گرم - طرزتهیه حلوابادوای گرم - حلوای زن زائو - طرز تهیه دوا زایمان - طرز تهیه دوای کمر زن زائو - طرز تهیه حلوا با قرص کمر و فوفل برای کمر سفت شدن - طرز تهیه کاچی زاعو - حلوای کمر - طرز تهیه حلوا فوفل - طرزتهیه حلوا فوفل - دواگرم - حلوای دوای گرم شیرازی - طرزتهیه آردروغن - ارد وروغن کرمان - طریقه پختن دواگرم - اب وروغن کرمان - طرز درست کرون دوای گرم - حلوای آردوروغن - حلوا برای زایو - طرزتهیه دواگرم - طرز تهیه حلوای دوای گرم شیراز - طرز درست کردن حلوای دوای گرم - خاصیت دواگرم محلی - طرزتهيه دوازايمان - طرزتهیه دوای ترک - دوای گرم موادلازم - نحوه درست کردن داروی گرم شیرازی - دستور درست کردن دوای گرم شیرازیها - روش درست کردن قرص کمر - دواگرم شیراز - دوایگرمزایمان - طرز تهیه دوای گرم برای عروس - دوای گرم - طرز تهیه حلوا چهل گیاه - خاصبت دوای ارد وروغن - طرز تهیه داروی آرد روغن برای عروس - تهیه دوا گرم - خواص دواي گررم - طرزتهیه حلوای گرم شیراز - دوای گرم شیراز - خواص آرد روغن - دوای زاءو - پخت دوا گرم - دوای آردوروغن شیراز - دوای آردوروغن شیرازی - طرز تهيه دواي گرم - طرز درست کردن دوای گرم - حلوا با دوا گرم - طرزتهیه دوااب روغنوکرمانی - آرد و روغن شیرازی - تهیه حلوا زایمان - دستورپخت دوازایمان - عکس دوای گرم شیرازی - دوای زایمان شیرازی - حلوا آردوروغن - طرز‏ ‏تهیه‏ ‏حلوای‏ ‏گرم - طرز تهیه حلوای گرم - دوای زایمان - عطاری دوای گرم - طرزتهیه حلوای دواگرم - فواید دوای ارد روغن - درست کردن داروگرم گیاهی مخصوص زنان - طرز تهیه حلوا گرم - طرز تهیه دوا گرم محلی - طرز تهیه حلوای گرم برای زایمان - فواید داروی ارد روغن - دواى گرم ىاچهل دوا - طرز تهیه دوای زایمانی - طرز تهیه حلوای گرم زن زاعو - طرز تهیه حلوا با دوای گرم - طرز تهییه حلوای چهل گیاه - دوای ارد وروغن - طرز تهیه حلوا با دوای گرم - طرز تهیه حلوا زایمان - طرز تهیه حلوا برای عروس با قرص کمر - طرز تهیه حلوا آرد و روغن دوا گرم - طرزتهىه حلواى دواى گرم - حلوا گرم - نحوه درست کردن دوای گرم - حلوای فوفل وقرص کمر - طرز درست کردن دواگرم چجوریه - حلوا اردوروغن شیراز - طرز تهیه حلوا باقرص کمر - دوا گرم شیرازی - دوای گرم زایمان - دوای گرم با ارد وروعن - مواد دوای گرم محلی - نحوه پخت دوا گرم - دوا گرم -